Gebruiksvoorwaarden

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. De website is eigendom van Zuiderzee Jachtmakelaars. Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te gebruiken of te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Zuiderzee Jachtmakelaars niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Zij kunnen evenmin worden gebruikt voor contractuele overeenkomsten. Zuiderzee Jachtmakelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde informatie. Als er sprake is van onjuistheden in de advertenties verzoeken wij u dit ons te laten weten zodat wij deze kunnen aanpassen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Zuiderzee Jachtmakelaars geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van- of voor de informatie op deze websites.

Privacy verklaring
Wij zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren m.b.t. de aan- of verkoop van jachten en overige diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening en verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.